Posts made in September, 2016

EKWE JONAL. ISSN: 2476 – 8421. Agba nke abuo, Otu nime Onwa. Jun, 2015. Nke si n’aka. Igbo Scholars Forum, Nigeria. Ndi n’hazi: Onukwube. A. Alex na Anedo & Ngozi Thecla Udemmadu. Ndi nke bu ndi nnukwu nkuzi na Mahadum Nnamdi Azikiwe di n’Oka, Steeti Anambra n’ime Naijiria.

Posted by on Sep 10, 2016 in publications | 0 comments

1 ÉKWÉ JQNAL NKE NDI IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 2 No 1, October, 2016 Ndi nhazi: Onukwube Alex Alfred Anedo na Ngozi Thecla Udemmadu 2 ÉKWÉ JQNAL Qkwa ideta akwukwo Ékwe Jqnal nke ndi IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpqku ndi odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke qma n’ihe gbasara Igbo na ndi ya, ka ha wete ha ka e bipxtara ha n’Ekwe Jonal.. Anyi na-anabata ederede na atxmaatx qbxla metutere qd[mma nd[ mmadx, asxsx, ekpemekpe, agxmakwxkwq, mgbaragwx na mkpakwxkwq, Akxkqntqala, Akxnaxba, Mmekqr[ta mmadx na ibe ya, Omenala, Nkanaxzx, Mmekqr[ta azxmah[a, Qch[ch[, Gburugburu, dgz. Zite akwxkwq g[ d[ka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholars@yahoo.com maqbx i bipxta ya n’akwxkwq xzq abxq ma zigara ya otu onye n’ime nd[ nhazi Jonal a.Xd[ nrxakaebe ihe nd[ e legere anya n’ide ederede any[ ga-anabata bx MLA agba nke asaa. Jqnal a bu n’obi [d[ na-ewepxta akaqrx ya kwa. Onukwube Alex . A. Anedo & Ngozi Thecla Udemmadu Nd[ nhazi IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Department of African & Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University Awka, Anambra State – Nigeria Phone: +2348037859249, +2347038296805 e-mail:igboscholars@yahoo.com; web: http://wwwigboscholarsforum.com.ng Vol.2 No.1 June, 2015 ISSN: 2476-8448 Printed by Besing Books Multipurpose Publications No. 1 Dike Street Awka Anambra State, Nigeria 08060850177 ISSN: 2476-8448 3 FROM EDITORIAL DESK Ekwe Jonal bu otu n’akaqrx nd[ Igbo Scholars Forum nke malitere site n’obi [nx qkx iji ch[kqlata xmxaka Igbo gxrx akwxkwq ka ha wee nwee ike [malite chewe echichi d[ka nd[ Igbo site n’idepxta akwxkwq, na-ezukq ma na-enwe qgbakq. N’eziokwu, q bx Dr. Onukwube Alexander Alfred Anedo and Dr. Mrs. Ngozi Thecla Udemmadu (Nee Obiora) malitere Igbo Scholars Forum was founded nke bidoro mgbe ha wepxtere akwxkwq ha dere maka nna qkpxtqrq qkpx nke otu a bx Prof. Obed Muojekwu Anizoba (Ozonwa),ka qnwa Disemba nke afq 2013 d[ mkpxrx xbqch[ iri na ise iji kwanyere ya ugwu. N’afq qma ya, Prof O. M. Anizoba kwere ha qnya ikuku, http://www.igboscholars.com ebe ha ga-esi na-agwa xwa nd[ nd[ Igbo bx, ihe gbasara ndx ha na ihe ha kwenyere na ya.. Jqnal nd[ qzq nke nd[ otu a chqrq isi na ha na-eche Igbo n’ihu nd[ xwa bx Ideal Journal na Igbscholars Journal. Onukwube A. A. Anedo, Ph.D. na Ngozi T. O. Udemmadu, Ph.D. 4 Nd[ ndxmqdx: Prof. Obed Muojekwu Anizoba Department of African & Asian Studies, Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka – Nigeria Prof. Samuel Uzochukwu Department of Igbo & Linguistics, Faculty of Arts, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Igbariam, Nigeria Prof Betrand Okolo Department of Languages & linguistics, University of Benin, Edo State. (c) Igboscholarsforum 2016 5 ND{NAYA 1. EJIJI D{KA NJIRIMARA AGBXRX Oparah C.E. Department of Linguistics and Nigerian Languages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri. Phone: 08033878731 e-mail: chinwendueverista@yahoo.com 2. ECHEKWAGH{ ASXSX IGBO N’EZINAXLQ: NSOGBU NA QGHQM D{ NA YA Anxmxdx Maria, Ngalaba na-ahx maka Qmxmx Asxsx Ala Na[jir[a, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri. phone: 08034509775 e-mail: constancecebayo@yahoo.com 3. QCHX D{KA ARX N’ALA AKQKWA Opara, C.D. Directorate of General Studies Federal University of Technology, Owerri. phone n: 08037975253 Email: ayoziechiomaa@gmail.com na Onwubie, B.C. Department of Linguistics and Nigerian Languages Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri. phone: 08032676115; e-mail: bibymygirl@gmail.com 4. NTUTEGHAR{ OMENAALA IGBO ND{ NA-ANWX ANWX SITE N’AGXMAGX QDINAALA NDI IGBO Benedict Nkemdirim Igbokwe (Ph.D) Directorate of General Studies, Federal University of Technology, Owerri uwa9@yahoo.com na Ezeji Judith Chinuruekperem (DCPB) Daughters Of Charity Of The Most Precious Blood, Owerri ezejichinuruekperem@gmail.com 5. Ntụle Njụ Ajụjụ N’olu Uburu Na N’olu Izii Eze Maudlyn Adaora, Igbo Department, Command Secondary School, Abakiliki, Ebonyi State meezeadaora@gmail.com , 07069585555 na Ezemoka, Augustina, Igbo Department, FCT College...

Read More

IGBOSCHOLARS INTERNATIONAL JOURNAL…ISSN: 2476 -843X. Vol.3. No. 1, June, 2016. Pub. Igbo Scholars Forum Nigeria.

Posted by on Sep 10, 2016 in publications | 0 comments

CONTENTS 1. Pre-Colonial Igbo Democracy in National Development Ephraim-Chukwu, Anthonia Chinyere, Student of African Culture & Anthropology Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka Nigeria 2..Christianity in Awka: faith or syncretism Nmah, Patrick Enoch, Department of Religion and Human Relations, Nnamdi Azikiwe University, Awka-Nigeria patricknmah@yahoo.com +23481272729, +2348056032439, +2348145272729 Anedo Alex Alfred Onukwube, Department of African & Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University, Awka Nigeria. onunedoal@yahoo.com +2348037859249 ; +2348149225739 3. Foundations and Principles of Social Order Ogugua P. I. Dept of Philosophy N.A.U Awka and Ogugua C.I. Anambra State Judiciary Awka 4. Poignant Poetics: The Aesthetics of Igbo Mask Chants Chike Okoye (PhD), Department of English Language and Literature, Nnamdi Azikiwe University, Awka e-mail: okpilimbem@gmail.com 5. Task-based Language Teaching in an Elementary Igbo Language Classroom Angela Ụlọakụ NgọziNwankwere 08038851236; kwelingnau@yahoo.com, B. I. Mmadike 0805029941; benifenwemmadike@gmail.com & C.A. Eme; 08035611899 mrsceciliaeme@yahoo.com Department of Linguistics Nnamdi Azikiwe University; Awka 6. The Use of Festival Drama in Promoting Nigerian Culture: The Example of the Odo Festival Drama Amaechi, Faith Eucharia Nnedinso, M. A. Student of African Culture & Anthropology, School of Post Graduate Studies, Nnandi Azikiwe University, Awka – Nigeria. e-mail: amaechifen@gmail.com 7. Religion and Development Ogugua P.I. Dept of Philosophy Nnamdi Azikiwe University Awka and Ogugua, C.I. Anambra State Judiciary Awka 8. An Analysis of the Verb Phrase (VP) of Basic Nigerian Pidgin Sentences Christopher Ufuoma Olushola Akaruese, Faculty of Arts Nnamdi Azikiwe University, Awka chrisakaruese@gmail.com 07037537711/08052404513 9. A Study of Code-Mixing and Code-Switching in Nigerian HIP HOP RAP Music Dereck-M.A, Department of Linguistics, NnamdiAzikiwe University, Awka; ChukaOkeke Charles, Department of Linguistics, NnamdiAzikiwe University, Awka; Nicholas. C Akas; Department of Theatre& Film Studies, NnamdiAzikiwe University, Awka akasdancescholar@gmail.com 07068993401 7 10. A Sociolinguistic Study of Greetings in Ngwa Speech Community. Nwokocha, Ngozi Stella1 Department of Linguistics, Igbo and Other Nigerian Languages, University of Nigeria, Nsukka. ngozistella202@gmail.com Ahamefula, N.O.1 Department of Linguistics, Igbo and Other Nigerian Languages, University of Nigeria, Nsukka. & Ezemoka Augustina, F.C.T. College of Education, Zuba, Abuja 8 Pre-Colonial Igbo Democracy In National Development Ephraim-Chukwu, Anthonia Chinyere Student of African Culture & Anthropology Faculty of Arts Nnamdi Azikiwe University, Awka Nigeria Abstract This work studies pre-colonial Igbo democracy in national development. In Nigeria democracy, the executive wields much power and this makes it has many lapses these lapses makes the country to be underdeveloped, this is not so in true democracy which the Igbo people practiced in the olden days. The research therefore, was carried out to bring to limelight how Igbo people practiced their democracy in the olden days. This will help in developing the nation if Nigerian government should copy it. Data for this work was collected from various books written by renowned scholars. Functionalist theory was used to analyze how arms of Igbo democracy perform their functions at family, kindred, village and town levels which the representatives of various constituencies in Nigeria fails to do. It was equally used to portray where Nigeria have their lapses and this hinders development in the nation. In view of this, the work suggested that candidates seeking for elective positions should be made to swear with an ofo which is the strength of Igbo democracy. If this is done, both the voters and the leaders will know that the music has changed and everybody will perform their function very well and there would development in all sectors of the nation. Introduction The white men that came to Igbo land were expecting to see the type of kings or queen they had in their countries. They compared the Emirs of Hausa and Obas of Yoruba to Igbo land. When they did not see these...

Read More

Syntactic Analysis of Editorial Lead Paragraphs of Selected Nigerian Newspapers. Author: Christopher Ufuoma. Akaruese. Department of English Language and Literature, Nnamdi Azikiwe University Awka, Anambra State. Nigeria. Pub. Igboscholars International Journal of Igbo Scholars Forum, Nigeria. Vol. 3 No. 1, 2016.ISSN: 2476 – 843X

Posted by on Sep 6, 2016 in publications | 0 comments

Syntactic Analysis of Editorial Lead Paragraphs of Edit. Author: Christopher U. Akaruse. Department of English Language and Literature, Nnamdi Azikiwe University, Awka Anambra State. Nigeria. Pub. Igboscholars International Journal of Igbo Scholars Forum, Nigeria. Vol. 3 No. 1, 2016.

Read More

NDEHIE N’IDE ASUSU IGBO NA UFODU IHE OMUMU UTOASUSU IGBO. NKE SI N’AKA ONUKWUBE, ALEX ALFRED ANEDO. Onye nke bu nnukwu onyenkuzi na Mahadum Nnamdi Azikiwe Oka nke di na steeti Anambra n’ime Naijiria.

Posted by on Sep 3, 2016 in publications | 0 comments

NDEHIE N’IDE ASUSU IGBO NA UFODU IHE OMUMU UTOASUSU IGBO. NKE SI N’AKA ONUKWUBE, ALEX ALFRED ANEDO. Onye nke bu nnukwu onyenkuzi na Mahadum Nnamdi Azikiwe Oka nke di na steeti Anambra n’ime Naijiria.

Read More

IDEAL INTERNATIONAL JOURNAL OF IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 3 No 1, June, 2016

Posted by on Sep 2, 2016 in publications | 0 comments

Read More