Posts made in April, 2019

ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA. Volume 11; No 1, March, 2019

Posted by on Apr 7, 2019 in Igbo, publications | 0 comments

ÉKWÉ JỌNAL Ọkwa ideta akwụkwọ Ékwe Jọnal nke ndị IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpọku ndị odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke ọma n’ihe gbasara Igbo na ndị ya, ka ha wete ha ka e bipụtara ha n’Ekwe Jọnal.. Anyị na-anabata ederede na atụmaatụ ọbụla metutere ọdịmma ndị mmadụ, asụsụ, ekpemekpe, agụmakwụkwọ, mgbaragwụ na mkpakwụkwọ, Akụkọntọala, Akụnaụba, Mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Omenala, Nkanaụzụ, Mmekọrịta azụmahịa, Ọchịchị, Gburugburu, dgz. Zite akwụkwọ gị dịka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholarsforum@yahoo.com maọbụ i bipụta ya n’akwụkwọ ụzọ abụọ ma zigara ya otu onye n’ime ndị nhazi Jọnal a.Ụdị nrụakaebe ihe ndị e legere anya n’ide ederede anyị ga-anabata bụ MLA agba nke asaa. Jọnal a bu n’obi ịdị na-ewepụta akaọrụ ya kwa.   Onukwube Alex . A. Anedo                                                                                      Onyenhazi                                                                                              IGBO SCHOLARS FORUM NIGERIA                                            Department of  African & Asian Studies,                                             Nnamdi Azikiwe University Awka,                                                      Anambra State – Nigeria                                                                                                                                                           Phone: +2348037859249, 08149225739                                                                                           e-mail:igboscholarsforum@yahoo.com;                                                              web: http://wwwigboscholarsforum.com.ng      Vol.11;  No.1 March, 2019.  ISSN: 2476-8448 Printed by:                                                                                                                                                               Besing Books Multipurpose Publications                                                                                                      No. 9 Wisdom Avenue,          Suleja, Niger State                                                                                                      08060850177              ISSN: 2476-8448     NSIRI N’OCHE NHAZI Ekwe Jọnal bụ otu n’akaọrụ ndị Igbo Scholars Forum  nke malitere site n’obi ịnụ ọkụ iji chịkọlata ụmụaka Igbo gụrụ akwụkwọ ka ha wee nwee ike ịmalite chewe echichi dịka ndị Igbo site n’idepụta akwụkwọ, na-ezukọ ma na-enwe ọgbakọ. N’eziokwu, ọ bụ Dr. Onukwube Alexander Alfred Anedo malitere  Igbo Scholars Forum nke bidoro mgbe ya na ndị otu  ya wepụtere akwụkwọ ha dere maka nna ọkpụtọrọ ọkpụ nke otu a bụ Prof. Obed Muojekwu Anizoba (Ozonwa),ka ọnwa Disemba nke afọ 2012 dị  mkpụrụ ụbọchị iri na ise. Iji kwanyere ya ugwu. N’afọ ọma ya, Prof O. M. Anizoba kwere ha ọnya ikuku,  http://www.igboscholarsforum.com.ng  ebe ha ga-esi na-agwa ụwa ndị ndị Igbo bụ, ihe gbasara ndụ ha na ihe ha kwenyere na ya.. Jọnal ndị ọzọ nke ndị otu a chọrọ isi na ha na-eche Igbo n’ihu ndị ụwa bụ Ideal Journal na Igbscholars Journal.   Onukwube A. A. Anedo, Ph.D.                         Ndị ndụmọdụ: Dr. Mrs. Lizzy Anizoba Department of English and Litrature, Paul University, Awka – Nigeria                                                                                                          2. Prof. Sam Uzochukwu                                                                                                                                                                                      Department of Linguistics, African & Asian Studies, University of Lagos Nigeria                                                                                                            3. Prof B. Okolo                                                                                             Department of Languages & Linguistics, University of Benin, Edo State, Nigeria                                                                                                          4. Prof. Paul Ikechukwu Oguguo                                                                                                                                                                          Department of Philosophy, faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria                                                                                                                                                             5. Dr. Mrs. Evelyn Ezinwanne Mbah                                                                                                                                                       Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian languages, Faculty of Arts,  University of Nigeria, Nsukka, Nigeria                                                                                                     6. Dr. Lucy Mgbemgasha Apakama                                                                                                                                              Department of Nigerian Languages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State, Nigeria  (c) Igboscholarsforum 2019                     Ndị so n’Otu ndị Nhazi Onukwube Alex Alfred Anedo (Onyeisi Oche) Ph.D. (African Culture & Civilization); M. A. (African Culture & Civilization); M.Phil. (Chinese Culture & Anthropology); B.A.Ed. (Ed/Igbo/Linguistics); N.C.E. (Igbo/Religion); Diploma in Chinese Studies. Senior Lecturer, Nnamdi Azikiwe Umniversity, Awka; Visiting Senior Lecturer, Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria Rev. Bro. Charles Ogbuchukwu Okeke Ph.D; M.A. (ATR), B.D (Theo); B.Phil, PGDE, Dipl (Italian & French), Head of Department, Relious Studies, Nwafor Orizu College of Education, Nsugbe, Anambra State, Nigeria,  Enyinnia Samuel Ikokwu Ph.D, M.A; B.A. PGDE.(JOS). Specialist in Igbo Literature & Stylistics Department of Linguistice, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria           ...

Read More

ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 12; No 1, April, 2019

Posted by on Apr 7, 2019 in Igbo, publications | 0 comments

Onyenhazi:                                                                                     Onukwube Alex Alfred Anedo                                                          +2348037859249; +2348149225739                                                                                                                                                                                               ÉKWÉ JỌNAL   Ọkwa ideta akwụkwọ Ékwe Jọnal nke ndị IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpọku ndị odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke ọma n’ihe gbasara Igbo na ndị ya, ka ha wete ha ka e bipụtara ha n’Ekwe Jọnal.. Anyị na-anabata ederede na atụmaatụ ọbụla metutere ọdịmma ndị mmadụ, asụsụ, ekpemekpe, agụmakwụkwọ, mgbaragwụ na mkpakwụkwọ, Akụkọntọala, Akụnaụba, Mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Omenala, Nkanaụzụ, Mmekọrịta azụmahịa, Ọchịchị, Gburugburu, dgz. Zite akwụkwọ gị dịka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholarsforum@yahoo.com maọbụ i bipụta ya n’akwụkwọ ụzọ abụọ ma zigara ya otu onye n’ime ndị nhazi Jọnal a.Ụdị nrụakaebe ihe ndị e legere anya n’ide ederede anyị ga-anabata bụ MLA agba nke asaa. Jọnal a bu n’obi ịdị na-ewepụta akaọrụ ya kwa.   Onukwube Alex . A. Anedo                                                                                                                                                          Onyenhazi                                                                                                                                                                                                 IGBO SCHOLARS FORUM NIGERIA                                                                                                                                     Department of  African & Asian Studies,                                                                                                                                    Nnamdi Azikiwe University Awka,                                                                                                                                                            Anambra State – Nigeria                                                                                                   ...

Read More

Posted by on Apr 6, 2019 in publications | 0 comments

Iji Asụsụ Ọdịnala Akụzi Ihe Ọmụmụ Niile n’Ụlọakwụkwọ Sekọndịrị Nta na Steeti Ebọnyị   Nneka Justina Eze                                                                                                                                                            Department of Arts and Social Science Education                                                                                                                     Ebonyi State University, Abakaliki – Nigeria                                                                                                                    08039555509/ nnekaeze44@gmail.com   Nwakego Nwigwe                                                                                                                                                            Department of Arts and Social Science Education                                                                                                                      Ebonyi State University, Abakaliki – Nigeria   Na   Fabian Uchenna Ude                                                                                                                                                     Department of Arts Education                                                                                                                                                     University of Nigeria, Nsukka – Nigeria     Ụmịedemede Asụsụ ọdịnaala bụ asụsụ mmiri ara nne nke ndị ọbụla dịka o metụtara obodo ha. Asụsụ ọdịnaala bụ ọdịbennaa, a mụnyere nwata ọbụla na ya. Mkpa asụsụ ọdịnaala dị n’ihe ọmụmụ n’ụlọakwụkwọ sekọndịrị nta. Nka nchọcha e ji mee ihe ọmụmụ a bụ nke nchọpụta ndịnakụkụ. O nwere mbunuche atọ na ajụjụ nchọcha atọ. Ụmụakwụkwọ e ji mee ihe ọmụmụ a bụ...

Read More

Posted by on Apr 6, 2019 in publications | 0 comments

Nkwalite Asụsụ igbo: ileba Anya na Nsụgharị   Nweze, Ifeoma M. (PhD)¹                                                                                                                                                                    Alex Ekwueme Federal University,                                                                                                                                                   Ndufu-Alike Ikwo, Ebonyi State, Nigeria ifeomanweze62@yahoo.com 08030965053 na Nwaoke, Emmanuel Emeka ²                                                                                                                                                      Ebonyi State University,                                                                                                                                                              Abakaliki Ebonyi State, Nigeria                                                                                                                                nwaokebest@gmail.com 08061109362 Na Christiana Ngozi Ikegwonu ³                                                                                                                                  Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University,    Igbariam.                                                          ngozichristyikegwuonu@yahoo.com 08037776192   Ụmịedemede Asụsụ bụ ụzọ mmadụ na ibe ya si ezikọrịta ozi. Obodo ọbụla nwere asụsụ nke ha; asụsụ ọbụla nwekwara olu ndị nke e siri na ha wube asụsụ izugbe ha. Ọtụtụ asụsụ na-alazi ala n’ihi mmasị ndị mmadụ nwere n’ebe asụsụ ndị ka enye ohere inweta akụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nke obodo na ibe ya nọ. Ọ bụ ụdị ọnọdụ a mere asụsụ Igbo ji adala azụ agbanyeghi na ọ bụ otu n’asụsụ mpaghara (regional languages) atọ gọvmentị Naịjịrịa kwadoro iji na-eme mkparịta ụka na ide edemede dị iche...

Read More

Posted by on Apr 6, 2019 in publications | 0 comments

Emume Ngafe Ụmụ Nwaanyị nke Udeh, Evangeline Nkem                                                                                                                                                        Ngalaba Lingwistik, Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị ọzọ                                                                                                     Mahadum Naịjirịa, Nsụka   Ụmịedemede Anyị lebara anya n’ọmụmụ dị ka otu n’ime mmemme ngafe. Afọ ime bụ otu n’ime mgbanwe ma ọ bụ ngafe. Oge ụfọdụ afọ ịme nwere ike nwee ihe nhịa ahụ. Ma ọ bụ  n’ebe ahụ ike ha dị ọ kachasị n’ebe nne na nwa ya nọ. Ma ibu afọ ime, ịmụ nwa, ịgụ nwa aha, ibi nwa ugwu (ọmụgwọ) bụcha emume nwaanyị ji esite n’ọnọdụ agbọghọ banye n’ọnọdụ ịbụ nne. Dika Van Gennep sịrị hụta ọnọdụ ọmụmụ a, kọwara ọnọdụ mgbanwe dị ka ihe dị ụzọ atọ. ọnọdụ nkewa, ọnọdụ nnabata nakwa ọnọdụ mkpokọta. ọ gara n’ihu kwuo na ihe ọbụla na-adapụta n’oge nke ọbụla na-akwadobe ma na-enye onye na-eji ime ohere maka ihe ọ ga na-arụ n’oge ọbụla dapụtara n’ebe ndị dị ime na nwa ya nọ. Mgbanwe ndị ahụ na-enyere nwaanyị ahụ aka ịnabata ihe ọbụla na-echere ya aka mgba, ihe ọ ga na-ahụ na ndụ ya, ihe gbasara ịmụ nwa ya, ka ahụ si eme ya, ihe ọ ga-ahụ n’oge ọ ga-amụ nwa bụcha ihe onye na-eji ime ga na-akụziri ya. N’ebe ụmụ nwaanyị ụfọdụ nọ, ọmụmụ nwa bụ njem nke mmụọ nke ha si na ya enmweta ezigbo nkuzi nakwa ọzụzụ (Blum, 1980; Colman & Colman 1971, Leifer, 1980). ọtụtụ ụmụ nwaanyị kọwara njem ọmụmụ nwa dị ka nke nne na nwa ya na onye kacha elu na-aga site na mgbe ọ tụụrụ ime wee rukwaa ọnwa iteolu ọ ga-amụ nwa ya. ọ bụ njem ndị ahụ na ihe ndị ha hụrụ n’oge ahụ na-ebute aha dị iche iche ha na-enye ụmụ ha. Aha nwatakịrị na-aza na-esite n’ihe mere na ndụ ndị nne na nna, n’ezinaụlọ, usoro nwa ahụ jiri bịa ụwa. ọ bụ ihe ndị a na-eme n’ọmụmụ ka e ji ahụta ọmụmụ dị ka ihe sitere n’aka Chukwu abịa. Mkpọlite                 Mmemme ndubanye bụ emume na-egosi mgbanwe ndị dị mkpa na ndụ mmadụ dịka, ịmụ nwa, iru ọgọ agbọghọ na Okorọbịa, alụmdi na nwunye. {mụta nwa nakwa ọnwụ. Mmemma ngafe na-abụkwarị ihe nke ịchụaja na-apụta ihe na ya, ma bụrụkwa ebe e si enweta nkuzi na-enye aka ikuzịrị onye ahụ ọrụ ya na ndụ ya ma kwadokwaa ya maka ọrụ ndị ọzọ ka ga-abịa. ‘Wikipedia, the free encyclopedia’ kọwara emume a dịka mmemme na-apụtakarị ihe mgbe mmadụ hapụrụ ótù òtù banye n’otu ọzọ. ọ na-enye ya ukwu na nsọpụrụ ọ kachasi n’ihu ohaneeze.                 Mgbe nwaanyi mụpụtara nwa ya, aṅụrị na-eju ebe niile. Ma n’ebe a mụrụ nwa ma n’ebe ọ na-anụ dị, ma n’obodo ebe nile a maara ha. Ihe ndị ọ gabigara mgbe nile o buru afọ ime ahụ nakwa ọnọdụ o jiri mụọ nwa ya na-ebute aha nwatakịrị ahụ ga-aza. Ihe nile nwata ahụ hụrụ n’obodo maọbụ n’ezinaụlọ na-enyere ya aka nke ọma. Ọ bụ eziokwu na mgbe gboo, ụmụaka dị bido n’afọ mbụ wee ruo n’afọ asaa ma ọ bụ karịa na-agba ọtọ. Mgbe ahụ, ihere adighi, ihe ọjọọ na ihe arụrụala ugbu a adịghịkwa. ụmụntakịrị ndị nwoke na-achụkọ nta odu ma ọ bụ nta ngwere ọnụ ma na-esikwa ọnya nnụnụ. Ụmụaka ndị nwoke...

Read More