Igbo

ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA. Volume 11; No 1, March, 2019

Posted by on Apr 7, 2019 in Igbo, publications | 0 comments

ÉKWÉ JỌNAL Ọkwa ideta akwụkwọ Ékwe Jọnal nke ndị IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpọku ndị odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke ọma n’ihe gbasara Igbo na ndị ya, ka ha wete ha ka e bipụtara ha n’Ekwe Jọnal.. Anyị na-anabata ederede na atụmaatụ ọbụla metutere ọdịmma ndị mmadụ, asụsụ, ekpemekpe, agụmakwụkwọ, mgbaragwụ na mkpakwụkwọ, Akụkọntọala, Akụnaụba, Mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Omenala, Nkanaụzụ, Mmekọrịta azụmahịa, Ọchịchị, Gburugburu, dgz. Zite akwụkwọ gị dịka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholarsforum@yahoo.com maọbụ i bipụta ya n’akwụkwọ ụzọ abụọ ma zigara ya otu onye n’ime ndị nhazi Jọnal a.Ụdị nrụakaebe ihe ndị e legere anya n’ide ederede anyị ga-anabata bụ MLA agba nke asaa. Jọnal a bu n’obi ịdị na-ewepụta akaọrụ ya kwa.   Onukwube Alex . A. Anedo                                                                                      Onyenhazi                                                                                              IGBO SCHOLARS FORUM NIGERIA                                            Department of  African & Asian Studies,                                             Nnamdi Azikiwe University Awka,                                                      Anambra State – Nigeria                                                                                                                                                           Phone: +2348037859249, 08149225739                                                                                           e-mail:igboscholarsforum@yahoo.com;                                                              web: http://wwwigboscholarsforum.com.ng      Vol.11;  No.1 March, 2019.  ISSN: 2476-8448 Printed by:                                                                                                                                                               Besing Books Multipurpose Publications                                                                                                      No. 9 Wisdom Avenue,          Suleja, Niger State                                                                                                      08060850177              ISSN: 2476-8448     NSIRI N’OCHE NHAZI Ekwe Jọnal bụ otu n’akaọrụ ndị Igbo Scholars Forum  nke malitere site n’obi ịnụ ọkụ iji chịkọlata ụmụaka Igbo gụrụ akwụkwọ ka ha wee nwee ike ịmalite chewe echichi dịka ndị Igbo site n’idepụta akwụkwọ, na-ezukọ ma na-enwe ọgbakọ. N’eziokwu, ọ bụ Dr. Onukwube Alexander Alfred Anedo malitere  Igbo Scholars Forum nke bidoro mgbe ya na ndị otu  ya wepụtere akwụkwọ ha dere maka nna ọkpụtọrọ ọkpụ nke otu a bụ Prof. Obed Muojekwu Anizoba (Ozonwa),ka ọnwa Disemba nke afọ 2012 dị  mkpụrụ ụbọchị iri na ise. Iji kwanyere ya ugwu. N’afọ ọma ya, Prof O. M. Anizoba kwere ha ọnya ikuku,  http://www.igboscholarsforum.com.ng  ebe ha ga-esi na-agwa ụwa ndị ndị Igbo bụ, ihe gbasara ndụ ha na ihe ha kwenyere na ya.. Jọnal ndị ọzọ nke ndị otu a chọrọ isi na ha na-eche Igbo n’ihu ndị ụwa bụ Ideal Journal na Igbscholars Journal.   Onukwube A. A. Anedo, Ph.D.                         Ndị ndụmọdụ: Dr. Mrs. Lizzy Anizoba Department of English and Litrature, Paul University, Awka – Nigeria                                                                                                          2. Prof. Sam Uzochukwu                                                                                                                                                                                      Department of Linguistics, African & Asian Studies, University of Lagos Nigeria                                                                                                            3. Prof B. Okolo                                                                                             Department of Languages & Linguistics, University of Benin, Edo State, Nigeria                                                                                                          4. Prof. Paul Ikechukwu Oguguo                                                                                                                                                                          Department of Philosophy, faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria                                                                                                                                                             5. Dr. Mrs. Evelyn Ezinwanne Mbah                                                                                                                                                       Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian languages, Faculty of Arts,  University of Nigeria, Nsukka, Nigeria                                                                                                     6. Dr. Lucy Mgbemgasha Apakama                                                                                                                                              Department of Nigerian Languages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State, Nigeria  (c) Igboscholarsforum 2019                     Ndị so n’Otu ndị Nhazi Onukwube Alex Alfred Anedo (Onyeisi Oche) Ph.D. (African Culture & Civilization); M. A. (African Culture & Civilization); M.Phil. (Chinese Culture & Anthropology); B.A.Ed. (Ed/Igbo/Linguistics); N.C.E. (Igbo/Religion); Diploma in Chinese Studies. Senior Lecturer, Nnamdi Azikiwe Umniversity, Awka; Visiting Senior Lecturer, Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria Rev. Bro. Charles Ogbuchukwu Okeke Ph.D; M.A. (ATR), B.D (Theo); B.Phil, PGDE, Dipl (Italian & French), Head of Department, Relious Studies, Nwafor Orizu College of Education, Nsugbe, Anambra State, Nigeria,  Enyinnia Samuel Ikokwu Ph.D, M.A; B.A. PGDE.(JOS). Specialist in Igbo Literature & Stylistics Department of Linguistice, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria           ...

Read More

ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 12; No 1, April, 2019

Posted by on Apr 7, 2019 in Igbo, publications | 0 comments

Onyenhazi:                                                                                     Onukwube Alex Alfred Anedo                                                          +2348037859249; +2348149225739                                                                                                                                                                                               ÉKWÉ JỌNAL   Ọkwa ideta akwụkwọ Ékwe Jọnal nke ndị IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpọku ndị odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke ọma n’ihe gbasara Igbo na ndị ya, ka ha wete ha ka e bipụtara ha n’Ekwe Jọnal.. Anyị na-anabata ederede na atụmaatụ ọbụla metutere ọdịmma ndị mmadụ, asụsụ, ekpemekpe, agụmakwụkwọ, mgbaragwụ na mkpakwụkwọ, Akụkọntọala, Akụnaụba, Mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Omenala, Nkanaụzụ, Mmekọrịta azụmahịa, Ọchịchị, Gburugburu, dgz. Zite akwụkwọ gị dịka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholarsforum@yahoo.com maọbụ i bipụta ya n’akwụkwọ ụzọ abụọ ma zigara ya otu onye n’ime ndị nhazi Jọnal a.Ụdị nrụakaebe ihe ndị e legere anya n’ide ederede anyị ga-anabata bụ MLA agba nke asaa. Jọnal a bu n’obi ịdị na-ewepụta akaọrụ ya kwa.   Onukwube Alex . A. Anedo                                                                                                                                                          Onyenhazi                                                                                                                                                                                                 IGBO SCHOLARS FORUM NIGERIA                                                                                                                                     Department of  African & Asian Studies,                                                                                                                                    Nnamdi Azikiwe University Awka,                                                                                                                                                            Anambra State – Nigeria                                                                                                   ...

Read More

Posted by on Mar 20, 2019 in Igbo, publications | 0 comments

Ejirimara ndị Igbo na ụzọ A ga-esi A Kwalite Ejirimara ndị a si n’aka: Ngozi E.  Charles-Owuamanam                                                                                                                                           Sukulu Nke Jenaraal Sutọdisi                                                                                                                                                               Alvan Ikoku Feduraal Koleji Nke Edukeshọn,                                                                                                                              Owere. 08034127477.   Okwu Mmalite Ejirimara  dịka  ịkowa  ya,  bụ  akparamagwa  dị  iche  iche  nke  a na -ahụpụta  n’ime   ndụ  mmadụ  ma ọ bụ  obodo  .  Mmadụ  ọbụla  ma ọ bụ  obodo  ọbụla  nwere  ihe  dị  iche  iche e ji ama ya. A bịa n’ala Igbo, okwu a bụ Igbo nwere nghọta ato.  Nke mbụ, ọ na-egosi ebe obibi nke a na-akpọ ala Igbo. Nke abụọ, ọ na-egosi ndị bi ya bụ ebe nke a na-akpọ ndị Igbo. Nke atọ, ọ na-egosi olu okwu nke a na-akpọ asụsụ Igbo. A bịa n’asụsụ, asụsụ Igbo bụ asụsụ juputara n’olu dị iche iche. Olu ndị  a  niile  bụ  otu  n’ụdị  otu  asụsụ  mana  ha  nwere  otu  ha  si  akpọ  ihe  aha  na  otu  ụda  asụsụ  ha  dị ,  dịka  Igbo  Ọnịcha  ,  Igbo  Owere  ,  Igbo  Ikwere  ,  Igbo  Bendel  nakwa  Igbo  ndị  ọzọ.  Ejirimara  ndị  Igbo  bụ   omenaala  na  ọdịnaala  ha  nke  asụsụ  bụ  otu  n’ime  ha. Eji  m  aka  na  ọtụtụ  ndị  Igbo  anyị  taa   maara  nke  ọma  na  site  na  afọ  ise  nke  na-abịa    abịa    dịka  otu  onye  mba  Amerika  kwuru sị,  asụsụ  (ejirimara)  Igbo  ga-abụ  ihe  e chefuru  echefu. Ihe  kpatara  otu  a  bụ  ihe  anyị    ga-eleba  anya  n’akwụkwọ  a.  Ọzọ  kwa,  akwụkwọ  a  ga-elebe  anya  n’ụzọ  di  iche  iche  a  ga-esi  kwalite  ejirimara  ndị  Igbo. Ọtụtụ ụmụaka,  ndị  okorobịa  nta  na  agbọghọbịa    nta  nke  ndị  Igbo  bụzị  ndị  jiri  omenaala  ndị  ọzọ  mere  omenaala  nke  ha  taa.  A  na-ahụ  akparamagwa  nke  a  tumadị  ebe  asụsụ  ha  nọ  ,  ebe  ha  jiziri  asụsụ  bekee  merezịa  asụsụ  Igbo  ha.  Eji  m  oghere  n’ekele  mmadụ  niile  tinyere  aka  n’icheputa  ihe  odide  gbasara ụzọ  a ga-esi  akwalite  ejirimara  ndị  Igbo  ma  dekwa  ya  n’Igbo  ebe  onye  ji  aka  ya  bụ  onye  ọkammụta  dị  elu  bụ  Dọkịta  Oriakụ  Lucy  Apakama  n’ụlọ  akwụkwọ  a  di  elu  bụ  Alvan  Ikoku  Feduraal  Koleji  nke  Edukeshon, Owere.  N’ịkọ  ya  dịka  akụkọ  na  ụbọchị  Dọkịta  Oriakụ  Apakama  na-agwa  otu  onye  nọ  ebe  mụ  onwe  m  nọ  na  ọ  chọrọ  ka  onye  ahụ    soro  tinye  aka  n’ihe  odide  nke  a ga-eji  kwalite  asụsụ  Igbo  n’obodo  anyị,  anụpere  m  ihe  ọ  gwara  onye  ahụ    werekwa  gwa  ya  sị  na  achọkwara  m  isoro  ha  wee  dee  ya  bụ akwụkwọ.  Mgbe  onye  mụ  na  ya  nọ  n’otu  sukulu  bụ  Jenaraal  Sutodisi  nke  Alvan  nụrụ  ihe  m  gwara  Dọkịta a,  o  tiri  mkpu  ma  chịkwa  ọchị  sị  m  n’ụdị  ajụjụ:  “Bịa ị ...

Read More

ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA. Volume 11; No 1, March, 2019

Posted by on Mar 20, 2019 in Igbo, publications | 0 comments

Onyenhazi:                                                                                                                                                                                            Onukwube Alex Alfred Anedo                                                                                                                                           +2348037859249; +2348149225739   Ọkwa ideta akwụkwọ Ékwe Jọnal nke ndị IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpọku ndị odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke ọma n’ihe gbasara Igbo na ndị ya, ka ha wete ha ka e bipụtara ha n’Ekwe Jọnal.. Anyị na-anabata ederede na atụmaatụ ọbụla metutere ọdịmma ndị mmadụ, asụsụ, ekpemekpe, agụmakwụkwọ, mgbaragwụ na mkpakwụkwọ, Akụkọntọala, Akụnaụba, Mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Omenala, Nkanaụzụ, Mmekọrịta azụmahịa, Ọchịchị, Gburugburu, dgz. Zite akwụkwọ gị dịka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholarsforum@yahoo.com maọbụ i bipụta ya n’akwụkwọ ụzọ abụọ ma zigara ya otu onye n’ime ndị nhazi Jọnal a.Ụdị nrụakaebe ihe ndị e legere anya n’ide ederede anyị ga-anabata bụ MLA agba nke asaa. Jọnal a bu n’obi ịdị na-ewepụta akaọrụ ya kwa.   Onukwube Alex . A. Anedo                                                                                                                                                              Onyenhazi                                                                                                                                                                                                 IGBO SCHOLARS FORUM NIGERIA                                                                                                                                    Department of  African & Asian Studies,                                                                                                         ...

Read More

Dr. T.N. Obiora-Udemadu

Posted by on May 9, 2014 in Igbo | 0 comments

Dr. T.N. Obiora-Udemadu Dr. Thecla Ngozi Udemmadu (Nee Obiora) is from Agulu in Anaocha L.G.A of Anambra state, Nigeria. She had her first school leaving certificate (FSLC) and West African Examination Certificate (WAEC) from Woliwo Primary School Onistha, and Girls’ High School Akwaeze respectively. Thecla proceeded to university of Nigeria, Nsukka and obtained her Bachelor of Arts in Education in Igbo/linguistics. Her MA(Igbo) and Ph.D(igbo) were from Nnamdi Azikiwe University, Awka. Dr. Udemmadu was a veteran Igbo broadcaster with the former Minaj system Radio and Television Obosi. Currently, she teaches Igbo language at Nnmadi Azikiwe University, Awka. She has published many papers in different local and international journals. She is one of the editors of ‘Ekwe’, ideal and Igbo scholars journals. Her hobbies are reading, writing, making friends, smiling and farming....

Read More

PROF. O.M. ANIZOBA

Posted by on May 9, 2014 in Igbo | 0 comments

Prof. O.M. Anizoba Prof. Obed Moujekwu Anizoba (A.K.A Ozonwa) a standard six distinction candidate in1958 is from Umuube Umuanu Nibo, Awka South L.G.A of Anambra State, Nigeria. He graduated from the University of Ibadan, and worked as an Education officer 2 with the Federal Ministry of Education and was posted to TTC Igbagu Abakaliki, Ebonyi state to train teachers for UBE programme, from 1976 – 1978, and also St. Monica TTC Ogbunike. He taught in the Anambra state college of Education Awka from 1979 to 1972 and transferred his services to the then Anambra state University, which is now Nnamdi Azikiwe University, Awka and retired as a Professor in June, 2012. Prof. Anizoba, a prolific writer who majored on primary and secondary texts has about 32 books to his credits, excluding journal articles, book chapters and translations....

Read More