ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA. Volume 11; No 1, March, 2019

Posted by on Mar 20, 2019 in Igbo, publications | 0 comments

Onyenhazi:                                                                                                                                                                                            Onukwube Alex Alfred Anedo                                                                                                                                           +2348037859249; +2348149225739

 

Ọkwa ideta akwụkwọ

Ékwe Jọnal nke ndị IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpọku ndị odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke ọma n’ihe gbasara Igbo na ndị ya, ka ha wete ha ka e bipụtara ha n’Ekwe Jọnal.. Anyị na-anabata ederede na atụmaatụ ọbụla metutere ọdịmma ndị mmadụ, asụsụ, ekpemekpe, agụmakwụkwọ, mgbaragwụ na mkpakwụkwọ, Akụkọntọala, Akụnaụba, Mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Omenala, Nkanaụzụ, Mmekọrịta azụmahịa, Ọchịchị, Gburugburu, dgz. Zite akwụkwọ gị dịka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholarsforum@yahoo.com maọbụ i bipụta ya n’akwụkwọ ụzọ abụọ ma zigara ya otu onye n’ime ndị nhazi Jọnal a.Ụdị nrụakaebe ihe ndị e legere anya n’ide ederede anyị ga-anabata bụ MLA agba nke asaa. Jọnal a bu n’obi ịdị na-ewepụta akaọrụ ya kwa.

 

Onukwube Alex . A. Anedo                                                                                                                                                              Onyenhazi                                                                                                                                                                                                 IGBO SCHOLARS FORUM NIGERIA                                                                                                                                    Department of  African & Asian Studies,                                                                                                                                       Nnamdi Azikiwe University Awka,                                                                                                                                                 Anambra State – Nigeria                                                                                                                                                            Phone: +2348037859249, 08149225739                                                                                                                                            e-mail:igboscholarsforum@yahoo.com;                                                                                                                                              web: http://wwwigboscholarsforum.com.ng   

 

Vol.11;  No.1 March, 2019.  ISSN: 2476-8448

Printed by:                                                                                                                                                                                                Besing Books Multipurpose Publications                                                                                                                                            No. 9 Wisdom Avenue,                                                                                                                                                                           Suleja, Niger State                                                                                                                                                        08060850177             

ISSN: 2476-8448

 

NSIRI N’OCHE NHAZI

Ekwe Jọnal bụ otu n’akaọrụ ndị Igbo Scholars Forum  nke malitere site n’obi ịnụ ọkụ iji chịkọlata ụmụaka Igbo gụrụ akwụkwọ ka ha wee nwee ike ịmalite chewe echichi dịka ndị Igbo site n’idepụta akwụkwọ, na-ezukọ ma na-enwe ọgbakọ. N’eziokwu, ọ bụ Dr. Onukwube Alexander Alfred Anedo malitere  Igbo Scholars Forum nke bidoro mgbe ya na ndị otu  ya wepụtere akwụkwọ ha dere maka nna ọkpụtọrọ ọkpụ nke otu a bụ Prof. Obed Muojekwu Anizoba (Ozonwa),ka ọnwa Disemba nke afọ 2012 dị  mkpụrụ ụbọchị iri na ise. Iji kwanyere ya ugwu. N’afọ ọma ya, Prof O. M. Anizoba kwere ha ọnya ikuku,  http://www.igboscholarsforum.com.ng  ebe ha ga-esi na-agwa ụwa ndị ndị Igbo bụ, ihe gbasara ndụ ha na ihe ha kwenyere na ya.. Jọnal ndị ọzọ nke ndị otu a chọrọ isi na ha na-eche Igbo n’ihu ndị ụwa bụ Ideal Journal na Igbscholars Journal.

 

Onukwube A. A. Anedo, Ph.D.

 

Ndị ndụmọdụ:

  1. Dr. Mrs. Lizzy Anizoba                                                                                                                                         Department of English and Litrature,                                                                                                                                      Paul University, Awka – Nigeria                                                                                                                                                     2. Prof. Sam Uzochukwu                                                                                                                                                            Department of Linguistics, African & Asian Studies,                                                                                           University of Lagos Nigeria                                                                                                                                                               3. Prof B. Okolo                                                                                                                                                            Department of Languages & Linguistics,                                                                                                                             University of Benin, Edo State, Nigeria                                                                                                                                        4. Prof. Paul Ikechukwu Oguguo                                                                                                                                           Department of Philosophy, faculty of Arts,                                                                                                                 Nnamdi Azikiwe University, wka, Nigeria                                                                                                                                     5. Dr. Mrs. Evelyn Ezinwanne Mbah                                                                                                                                   Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian languages,                                                                              Faculty of Arts,  University of Nigeria, Nsukka, Nigeria                                                                                                         6. Dr. Lucy Mgbemgasha Apakama                                                                                                                                      Department of Nigerian Languages,                                                                                                                                   Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State, Nigeria

 (c) Igboscholarsforum 2019

 

Ndị so n’Otu ndị Nhazi

  1. Onukwube Alex Alfred Anedo (Onyeisi Oche)                                                                                                             Ph.D. (African Culture & Civilization); M. A. (African Culture & Civilization); M.Phil. (Chinese Culture & Anthropology); B.A.Ed. (Ed/Igbo/Linguistics); N.C.E. (Igbo/Religion); Diploma in Chinese Studies. Senior Lecturer, Nnamdi Azikiwe Umniversity, Awka; Visiting Senior Lecturer, Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
  1. Rev. Bro. Charles Ogbuchukwu Okeke                                                                                                                  Ph.D; M.A. (ATR), B.D (Theo); B.Phil, PGDE, Dipl (Italian & French), Head of Department, Relious Studies, Nwafor Orizu College of Education, Nsugbe, Anambra State, Nigeria, 
  1. Enyinnia Samuel Ikokwu                                                                                                                                             Ph.D, M.A; B.A. PGDE.(JOS). Specialist in Igbo Literature & Stylistics Department of Linguistice, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria                                                                  
  1. Friday Ifeanyichukwu Ogbuehi                                                                                                                                 Ph.D; M.A. B.A Department of Religion, Trinity Theological College, Umuahia, Abia State, Nigeria.
  1. Deacon Ndubuisi Ogbonna Ahamefula                                                                                                                                 B. A. Linguistics M. A. Linguistics,                                                                                                                          Department of Liguistic, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria Nsukka                                     6.Viola Chinenye Edeze                                                                                                                                                             Ph.D;(African Culture & Civilization), M.A.; B.A.Ed/Igbo/Lin                                                                    Department of Nigerian Languages,                                                                                                                                          Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State, Nigeria                                                                    7.Chimezie Okoye                                                                                                                                                                         B.A. (English) Odeakwụkwọ, Igboscholars Forum, Nigeria.                                                                                              Besing Books, No. 9 Wisdom   Avenue, Suleja, Niger State.                                                                                             8.  Ben Nkemdirim Igbokwe                                                                                                                                                  B.A. M.A. Ph.D. (NAU) African Culture & Civilization                                                                                                          School of General Studies,                                                                                                                                              Federal University of Technology,                                                                                                                                      Owerri, Imo State, Nigeria

 

©Igbo scholars’ forum, Nigeria 2019

 

Ndịnaya na ndị Odee

  1. Mmetuta mọfim/usoro mmebe okwu Igbo waawa n’odide okwu Igbo izugbe n’ogo sinịọ sekọndịrị dỊ na steeti ebonyi na enugu                                                                                                                                          Dr. Uchenna Fabian Ude                                                                                                                                 Department of Arts Education, University of Nigeria, Nsukka uchenna.ude@unn.edu.ng ; 08064231662                                                   
  2. Ntụlegharị Ọnọdụ Nleda Anya Ụmụnwaanyị N’ỤfdEjije Ọlọrọọhụrụ Igbo                                              Ezebube, Chinedu C., Akaeze, Chioma M. & Ego, Charity C.                                                                         Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị Ọzọ, Mahadum Naịjirịa, Nsụka                                                     3. Ọghọm dị na ngwakọrịta Asụsụ Igbo na Asụsụ Bekee: Nrụtuaka n’asụsụ mgbasaozi azụmahịa ndị na-ere Ọgwụ Ọgwọnnuọrịa (Multicure medicine)                                                                                     Nweze, Ifeoma M. (Ph.D)1                                                                                                                                               Alex Ekwueme Federal University,                                                                                                                                   Ndufu-Alike Ikwo, Ebonyi State, Nigeria                                                                                               ifeomanweze62@yahoo.com 08030965053                                                                                                         Mpamugo, Emmanuel E2                                                                                                                                            Ebonyi State University,                                                                                                                                                      Abakaliki Ebonyi State, Nigeria                                                                                                                  nwaokebest@gmail.com 08061109362                                                                                                                                  4. Ejirimara ndị Igbo na ụzọ A ga-esi A Kwalite Ejirimara ndị a                                                                 Ngozi E.  Charles-owuamanam                                                                                                                                         Sukulu Nke Jenaraal Sutọdisi,                                                                                                                                     Alvan Ikoku Feduraal Koleji Nke Edukeshọn,  Owere.                                                                                         08034127477.                                                                                                                                                                                  5. Ǹchụaja: Emume Ngafe Ụmụ Okorobịa                                                                                                          Udeh, Evangeline Nkem                                                                                                                                                 Ngalaba Lingwistik, Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị ọzọ                                                                                                     Mahadum Naịjirịa, Nsụka                                                                        

Leave a Reply